Giao hàng miễn phí đôi khi là sự cạnh tranh cần thiết đối với một số nhà bán lẻ trực tuyến. Mặc dù chắc chắn bạn sẽ tốn