Bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử không bao giờ là dễ dàng. Điều hành một doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử