Trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh online thì việc quản lý đơn hàng đóng vai trò rất quan trọng. Đây là