Doanh nhân là những cá nhân không ngừng khám phá các cơ hội kinh doanh mới. Một số tự tìm kiếm cơ hội mới trong khi nhữn