Tất cả khách hàng đều muốn có trải nghiệm khách hàng tốt khi mua sắm hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ. Nếu không có một nền