Để kinh doanh online thành công cần có rất nhiều yếu tố và có thể mang đến nhiều thách thức . Lý do là trên thị trường c